Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Rozkład zajęć

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń
programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych,
zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu,
jest elastyczny.  Świetlica jest przyjazna i „otwarta”, dlatego też wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą,
że mogą w niej atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Rozkład zajęć świetlicowych

7.00 – 8.00

Gry i zabawy dowolne w kącikach.

Czytanie czasopism / lektura własna.

Przygotowanie się do zajęć.

8.00 – 11.30

Realizacja zadań statutowych szkoły.
Zapewnienie opieki potrzebującym uczniom np. absencja nauczycieli, pełnienie roli opiekuna
podczas wycieczek klasowych, zapewnienie opieki dojeżdżającym uczniom klas starszych
oraz uczniom nieuczęszczającym na religię

11:30 – 12:15

Przygotowania do obiadu.

Porządkowanie i wietrzenie sal.

Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.

Odpoczynek i zabawy dowolne dla dzieci nie jedzących obiadów.

12:15 – 17:00

Zajęcia programowe:

Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.

Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca.

Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.

Zabawy sportowe na powietrzu.

Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne/zabawy z chustą animacyjną.

Różne formy pracy z książką.

Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.

Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.

Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.

Zajęcia według zainteresowań dzieci.

Odpoczynek i zabawy dowolne.

Nauka własna pod opieką nauczyciela.

Porządkowanie sal świetlicowych.

Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom
zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

     Opracowała p. Aneta Godson