Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Rada rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców
94 1020 3352 0000 1302 0010 2327
PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi, Al. Kościuszki 15

Radę Rodziców tworzą członkowie trójek klasowych. Raz na trzy lata odbywa się plenarne zebranie Rady Rodziców, w trakcie którego wybierane jest prezydium (wewnętrzny organ kierujący pracami RR) i komisja rewizyjna (organ kontrolny RR).

Cele i zadania Rady Rodziców

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. Zadaniami Rady Rodziców jest w szczególności:

  • pobudzanie i organizowanie form aktywności Rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie Rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole,
  • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

Regulamin Rady Rodziców