Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Projekty

Projekty realizowane w roku szkolnym 2022/2023

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny (Nie)zwykła matematyka

Uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego (Nie)zwykła matematyka.
Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów,
rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Chcielibyśmy, aby nasi Uczniowie dostrzegli znaczenie matematyki w życiu codziennym i zdawali sobie sprawę z tego,
że matematyka otacza nasz cały czas w różnych dziedzinach nauki.
Zadania projektowe będą realizowane w klasach 4-8 we współpracy z nauczycielami koordynującymi projekt.

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt: Elżbieta Nowak (nauczyciel matematyki), Joanna Ogińska (nauczyciel przyrody/biologii), Emilia Skrzypiec (nauczyciel języka angielskiego).

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Czytam z klasą” 2022/2023
dla klas 1 – 3

Projekt skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r.

PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.

PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

W każdym module nauczyciel wybiera jedną z zaproponowanych lektur oraz wykonuje z dziećmi kilka wybranych zadań.

Cele projektu:

  1. Rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  2. Rozwijanie aktywności czytelniczej,
  3. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  4. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  5. Zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
  6. Wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
  7. Integracja zespołu klasowego,
  8. Współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Autorką projektu jest pani Honorata Szanecka.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne” 2022/2023 realizowany w klasach 1 – 3

I. Organizator projektu
 1. Organizatorem i projektodawcą jest autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego – Kreatywne Prace Plastyczne.
2. Projekt stanowi własność intelektualną autorki i podlega ochronie prawnej.
II. Cele projektu
1. Cele główne:
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
* Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
2. Cele szczegółowe:
 Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.