Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Projekty i innowacje

Projekty i innowacje realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Projekt edukacyjny „Na językach” wspierający rozwój społeczny, postawę tolerancji dla osób niepełnosprawnych, odmiennej kultury w celu eliminowania barier  i poszerzenia wiadomości o innej europejskiej  społeczności i ich języku.

Cele główne:
– Rozbudzenie wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość na potrzeby własne i innych.
– Kształtowanie postaw społecznie prawidłowych wobec osób z niepełnosprawnością i inną kulturą.
– Wzbogacenie wiedzy na temat polskich i cypryjskich tradycji świątecznych.

Cele szczegółowe:
– Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych wobec osób niepełnosprawnych, ale także wobec samych siebie.
– Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
– Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość i empatie na odmienność kulturową.
– Poszerzenie wiedzy na temat innej narodowości.
– Rozwijanie umiejętności nawiązywania poprawnych relacji rówieśniczych i umiejętności komunikacyjnych.
– Wzbudzenie poczucia zaangażowania oraz radości ze wspólnie wykonywanych działań na rzecz innych.
– Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Metody: aktywizująca, słowna, podglądowa.

Formy: cała grupa.  

Plan działań związany z realizacją innowacji: 06.12.23 do 20.12.23 roku.

– Grudzień miesiącem Świątecznych laurek – wykonanie dla Stowarzyszenia Apostolos Loukas Protipo Kentro świątecznych pozdrowień w języku polskim i greckim.
– Grudniowe zabawy w aurze zimowej natury – wykonanie bałwana ze śniegu, wspólna fotografia uwieczniająca polską naturę.
– Miś Uszatek – samodzielne działania z inicjatywy nauczycieli świetlicy i dzieci. Wykonanie polskiego Misia Uszatka jako prezent dla Stowarzyszenia.

Nauczyciel odpowiedzialny za realizacje projektu
Dagmara Urbaniak (pedagog specjalny)

Projekt realizowany z działu biologii:
Tytuł: „Moje zdrowie”
Projekt jest realizowany w klasach 5.
Cele projektu:
– promowanie zdrowego stylu życia,
– przypomnienie  zasad dbania o własne zdrowie,
– utrwalenie zasad zdrowego odżywiania,
– zapoznanie z wirusami i bakteriami wywołującymi choroby.

Projekty z geografii:
Tytuł: „Miasta Europy”, „Paryż i Londyn”
Projekt realizowany w klasach 6 i 8.
Zadaniem uczniów jest wykonanie makiety oraz plakatu o cechach charakterystycznych dla danych miejsc oraz ich dziedzictwach kulturowych
Cele:
– poznanie dziedzictwa kulturowego najbardziej znanych państw i miast Europy,
– zaznajomienie z tradycjami innymi niż w Polsce,
– położenie geograficzne Państw Europy.

Projekt z geografii
Tytuł: „Polska – moja ojczyzna”
Projekt realizowany jest w klasie 7.
Cel:
Nagranie filmu o istotnych miejscach w Łodzi:
a) Pomniki przyrody.
b) Muzea.
c) Najważniejsze ulice.
d) Parki łódzkie.
e) Miejsca przemysłowe, dawne fabryki.

Nauczyciel odpowiedzialny za realizacje projektu
Joanna Ogińska (biologia)

Projekt profilaktyczny „Włącz pozytywne myślenie” 

realizator – Fundacja NOWE HORYZONTY, ul. T. Chałubińskiego 8, Warszawa.

Tematyka stresu, depresji i trudnych emocji, zwracając szczególną uwagę na profilaktykę depresji oraz budowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Na projekt składają się następujące elementy:

I. warsztaty profilaktyczne na temat: Stres, Depresja;
warsztat trwa 90 minut i jest przeprowadzany w klasach 6, 7, 8.

II. Ewaluacja warsztatów – przeprowadzenie ankiet (przed i po) wraz z raportem dla szkoły.

Cel ogólny projektu:
– Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, depresją i negatywnymi emocjami poprzez poszerzenie wiedzy na temat czynników stresujących i metod panowania nad stresem oraz wzmacnianie czynników chroniących.
– Czynniki chroniące kształtowane przez program w odpowiedzi na problem to pozytywny obraz siebie, a także świadomość swoich zalet i wad oraz możliwości pracy nad nimi. To również kształtowanie pozytywnej presji rówieśniczej w zespole klasowym nastawione na rozwijanie pasji i zainteresowań takich jak np. sport, taniec, muzyka, wyrażanie siebie przez sztukę.

Rezultat realizacji projektu dla uczniów:
– zaznajamia się z tematyką związaną z ze stresem i sytuacjami stresowymi,
– zaznajamia się z tematyką depresji i samoutrudniania,
– potrafi nazwać emocje, które mu towarzyszą,
– potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony – poznaje różne skuteczne metody radzenia sobie ze stresem – poznaje techniki relaksacyjne,
– wzmacnia wiarę we własne możliwości i moc pozytywnego myślenia,
– aktywnie pracuje nad sytuacjami stresowymi i wzmacnia poczucie własnej wartości.

            Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu
           Beata Stefańska (pedagog szkolny)

                                   Wykorzystanie metody projektów na lekcjach chemii. (Innowacja metodyczna)

Cele ogólne:
– zwiększanie atrakcyjności nauczania i uczenia się chemii,
– promowanie chemii wśród młodzieży,
– rozwijanie zainteresowań chemicznych uczniów,
– rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
– zrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów,
– rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
-rozwijanie umiejętności współpracy,
-rozwijanie kluczowych kompetencji TIK,
– wdrażanie uczniów do samodzielności i odpowiedzialności w procesie uczenia się chemii.

Uczestnicy innowacji: klasa 8a, 7a.

Nauczyciel odpowiedzialny za projekt:
Przemysław Jóźwiak (chemia)

„Muz-Art” – wprowadzenie do świata sztuki

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei wprowadzenia dzieci w świat sztuk plastycznych oraz muzyki z wykorzystaniem multimediów (Internetu, portali o sztuce i muzyce, stron internetowych słynnych muzeów, reprodukcji dzieł sztuki, literatury o sztuce i muzyce; poprzez bezpośredni kontakt ze sztuka i muzyką (oglądanie wystaw, koncertów, udział w warsztatach, spotkania z twórcami).

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do odbioru dzieł sztuki oraz dzieł muzycznych, do poznawania różnorodnych nurtów i stylów, a tym samym do rozwoju wrażliwości na piękno i kulturę.

Innowacja „Muz-Art” jest naszą odpowiedzią na potrzebę rozwijania zainteresowań uczniów w sferze kultury, muzyki i sztuki, poznawania dzieł sztuki, chęcią poszerzania ich horyzontów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej.

Cel główny:

Przybliżenie uczniom słynnych utworów muzycznych z zakresu muzyki popularnej, jazzowej, klasycznej, współczesnej, rockowej, progresywnej, alternatywnej itp. oraz słynnych dzieł znanych malarzy, rzeźbiarzy, architektów.

Cele szczegółowe:
– kształtowanie wrażliwości artystycznej i rozwijanie twórczej aktywności w dziedzinie muzyki i plastyki;
– przygotowanie uczniów do odbioru różnorodnych dzieł sztuki;
– tworzenie warunków do poznawania dzieł sztuki;
– kształcenie umiejętności odbioru dzieł sztuki w sposób kontemplacyjny lub aktywny;
– zachęcanie do słuchania i oglądania, udziału w koncertach i wystawach;
– zachęcanie do tworzenia własnych dzieł artystycznych;
– pobudzanie kreatywności;
– swobodne posługiwanie się tytułami utworów i nazwiskami twórców;
– wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o sztuce;
– wysuwanie własnych propozycji obejrzenia obrazów i wysłuchania utworów;
– zachęcanie do słuchania różnych gatunków muzyki i oglądania dzieł sztuki w muzeach,
na wystawach;
– poprawa koncentracji, właściwego zachowania w czasie odbioru, poszanowania pracy twórców;
– kształtowanie u uczniów potrzeby kontaktu z dziełami sztuki oraz otwartości na dzieła;
– integracja grupy podczas artystycznych działań.

Odbiorcy – uczniowie klas 1-3 z możliwością korzystania z zasobów przez wszystkich zaineresowanych. 

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt:
Agata Kucharczyk i Anetta Kasprzak vel Rosiak (edukacja wczesnoszkolna)

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny (Nie)zwykła matematyka
Autorki: Agnieszka Pabiniak – Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi,
Izabela Pietrzak -Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

Cele główne:
1.Rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizujących z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.
2.Poszerzenie, pogłębienie wiedzy na temat liczb i działań na nich oraz figur geometrycznych, integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, doświadczeń uczniowskich i ich aktywnego działania.
3.Uświadamianie uczniów i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce i codziennym życiu ma matematyka.
4.Poznanie własnego miejsca zamieszkania i jego mieszkańców poprzez udział w projekcie.
5.Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnianie motywacji poznawczej.
6.Propagowanie umiejętności i wiedzy matematycznej w środowisku lokalnym.
7.Integracja środowisk biorących udział w projekcie.
8. Rozwijanie umiejętności społecznych (praca w zespole, pełnienie ról, odpowiedzialność) oraz kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, samorządność.

Zadania projektowe będą realizowane w klasach 4-8 we współpracy z nauczycielami koordynującymi projekt.

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt:
Elżbieta Nowak (nauczyciel matematyki),
Joanna Ogińska (nauczyciel przyrody/biologii),
Emilia Skrzypiec (nauczyciel języka angielskiego).

Projekty realizowane w roku szkolnym 2022/2023

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny (Nie)zwykła matematyka

Uprzejmie informujemy, iż nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego (Nie)zwykła matematyka.
Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów,
rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
Chcielibyśmy, aby nasi Uczniowie dostrzegli znaczenie matematyki w życiu codziennym i zdawali sobie sprawę z tego,
że matematyka otacza nasz cały czas w różnych dziedzinach nauki.
Zadania projektowe będą realizowane w klasach 4-8 we współpracy z nauczycielami koordynującymi projekt.

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt: Elżbieta Nowak (nauczyciel matematyki), Joanna Ogińska (nauczyciel przyrody/biologii), Emilia Skrzypiec (nauczyciel języka angielskiego).

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Czytam z klasą” 2022/2023
dla klas 1 – 3

Projekt skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r.

PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.

PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

W każdym module nauczyciel wybiera jedną z zaproponowanych lektur oraz wykonuje z dziećmi kilka wybranych zadań.

Cele projektu:

  1. Rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  2. Rozwijanie aktywności czytelniczej,
  3. Doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  4. Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  5. Zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
  6. Wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
  7. Integracja zespołu klasowego,
  8. Współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Autorką projektu jest pani Honorata Szanecka.

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne” 2022/2023 realizowany w klasach 1 – 3

I. Organizator projektu
 1. Organizatorem i projektodawcą jest autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego – Kreatywne Prace Plastyczne.
2. Projekt stanowi własność intelektualną autorki i podlega ochronie prawnej.
II. Cele projektu
1. Cele główne:
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
* Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.
2. Cele szczegółowe:
 Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
* Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.
Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.
Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.
Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 – Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.