Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Do klasy I

 

Informacje o naborze do szkół podstawowych
na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do szkół podstawowych. Link do strony elektronicznego systemu naboru:

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

 

ZARZĄDZENIE Nr 186/2023
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramów czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół
podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół
podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź

Tekst:  Zarządzenie Nr 186 2023

Zgłoszenia do klas pierwszych odbywają się elektronicznie.

I. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIE – do szkoły rejonowej (tam gdzie dziecko mieszka) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w jego systemie skan/zdjęcie. Kandydat jest przyjmowany do szkoły rejonowej z urzędu.

2. WNIOSEK – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza rejony mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy integracyjnej rodzic wybiera grupy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny rodzice załączają w systemie.

Do klas starszych szkoła przyjmuje pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w klasach.

W celu zapisania dziecka do klas 2-8 należy zadzwonić do szkoły.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego uczniów
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

2. Uchwała nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Województwa Łódzkiego z 2017. poz. 1444) w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów

3. Zarządzenie nr 186/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź

Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/2024.

4 maja 2023 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

– ogólnodostępnych, która będzie trwała do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00

– sportowych, która będzie trwała do 19 maja 2023 r. do godz. 15.00

– integracyjnych dla kandydatów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, która będzie trwała do 26.05.2023 r. do godz. 15.00

– integracyjnych dla kandydatów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, która będzie trwała do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/

I. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

1. Zgłoszenia – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. Zgłoszenie należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.

2. Wniosku – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosku wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych uczestniczą również w elektronicznej rekrutacji. Mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024.

II Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1444).

2. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

4. We wniosku można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.

5. W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z podanym miejscem zamieszkania).

III Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz przyznane im punkty, zgodnie z Uchwałą nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017. poz. 1444):

1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej, co kandydat lub już do niej uczęszcza – 32 punkty;

2. kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega – 16 punktów;

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 8 punktów;

4. niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego – 4 punkty;

5. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 2 punkty;

6. szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji – 1 punkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

Ad.1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza;

Ad.2. zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.

Ad.3. zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata.

Ad.4. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066, 1948 oraz z 2017r. poz. 777, 935, 1428).

Ad.5. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w pierwszej preferencji przypisywany jest kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru i nie wymaga żadnego potwierdzenia.

IV Warunki i kryteria naboru do klasy sportowej

Rekrutacja kandydata do klasy pierwszej sportowej na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w art. 137 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Warunki:

1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału sportowego.

3. Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale sportowym.

I etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole/oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawnościowych.

II etap postępowania rekrutacyjnego

Przy równorzędnych wynikach prób sprawności fizycznej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są łącznie pod uwagę następujące kryteria, mające jednakową wartość:

1. wielodzietność rodziny kandydata;

2. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydat, który spełni większą liczbę powyższych kryteriów, będzie miał pierwszeństwo przyjęcia przed kandydatem spełniającym mniejszą liczbę tych kryteriów.

Kryteria na II etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy sportowej potwierdzane są:

Ad.1. Oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata.

Ad.2 – 5 Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ad.6. Prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Ad.7. Dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.

V Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

1. 04.05.2023 r. – 31.05.2023 r. do godz. 15.00 – wypełnianie zgłoszenia lub wniosku do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia ww. wydruku, a w przypadku rekrutacji do szkoły pozaobwodowej załączenie także dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych we wniosku szkołach. Zgłoszenie otrzyma szkoła obwodowa, a wniosek szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

2. 04.05.2023 r. – 26.05.2023 r. do godz. 15.00 – wypełnianie wniosku do klas integracyjnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wniosku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. 04.05.2023 r. – 17.05.2023 r. do godz. 15.00 – wypełnianie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia ww. wydruku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

4. 18.05.2023 r. – 19.05.2023 r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Dzień i godzinę rozpoczęcia sprawdzianu określają i podają do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół z oddziałami sportowymi.

5. 22.05.2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

6. 01.06.2023 r. – 05.06.2023 r. – weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. 14.06.2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8. 15.06.2023 r. – 21.06.2023 r. do godz. 15.00 – załączenie przez rodzica w systemie skanu/zdjęcia podpisanej woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.

9. 26.06.2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły.

Uwaga ! W dniach 23 – 25 maja 2023 r. nie będzie możliwości kontaktu ze szkolnym administratorem lub szkolną komisją rekrutacją ze względu na przeprowadzany w tym okresie egzamin uczniów klas VIII szkół podstawowych.

VI Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu podstawowym do żadnej z wybranych szkół, mogą złożyć wniosek bezpośrednio do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać na stronie nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/ oraz w poszczególnych szkołach.

Wzór zgłoszenia lub wniosku będzie można pobrać ze strony nabor.pcss.pl/lodz/szkolapodstawowa/ lub w wybranej przez rodziców szkole, która dysponuje wolnymi miejscami. Wypełnione i podpisane zgłoszenie składa się bezpośrednio do szkoły obwodowej, a wniosek bezpośrednio do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

W rekrutacji uzupełniającej zarówno zgłoszenie jak i wniosek wprowadzane oraz potwierdzane są przez szkolnego administratora lub szkolną komisję rekrutacyjną (rodzic nie ma możliwości logowania się w systemie).

VII Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

1. 28.06.2023 r. – 11.07.2023 r. do godziny 15.00 – składanie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu lub do oddziału sportowego.

2. 12.07.2023 r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Godzinę rozpoczęcia sprawdzianu określają i podają do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół z ww. oddziałami.

3. 13.07.2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

4. 14.07.2023 r. – 18.07.2023 r. – weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.19.07.2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6. 20.07.2023 r. – 21.07.2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

7. 24.07.2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

VIII Tryb odwoławczy

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole, stworzony za pomocą kamery panoramicznej, zakupionej w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Wystarczy kliknąć tutaj i już.

Życzymy miłego zwiedzania.

 

Moja wyprawka do pierwszej klasy

Piotr Chojas Chojnacki

 
Agata Kucharczyk                                                                                                                                         Magdalena Dudaczyk

Ulotka     Plakat

Dziękujemy Pani Agnieszce Lubiatowskiej,
Marcinowi Urbanowi i Marcinowi Wesołowskiemu
za realizację filmu.
producent filmu: FILMA