Szkoła Podstawowa nr 12

im. Mariana Batki w Łodzi

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp12.edu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2022-05-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie
  • możliwość zmiany kontrastu
  • podkreślenie linków
  • nawigacja klawiaturą

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Jarocka.

Adres e-mail:  [email protected]

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne szkoła nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi znajduje się przy ulicy Jurczyńskiego 1/3. Wejścia, główne i dodatkowe
przez szatnię, widoczne są z ulicy. Kontrola osób wchodzących i wychodzących odbywa się w szatni szkolnej. Dokumentowana jest poprzez wpis do księgi wejść i wyjść. Wejście do budynku szkoły (dostępność schodów, korytarzy) możliwe jest tylko po wcześniejszej kontroli poznania zasadności celu wizyty. Wejście z psem asystującym możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Brak urządzeń takich, jak np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.